Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).

Basuki Tjahaja Purnama (Ahok).