Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa'adi.

Wakil Ketua Umum MUI, Zainut Tauhid Sa’adi.