Sindikat Saracen penyebar isu SARA.

Sindikat Saracen penyebar isu SARA.